بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | دانلود پروژه کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنالهای صوتی

دانلود پروژه کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنالهای صوتی

دانلود پروژه کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنالهای صوتی

دانلود پروژه کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنالهای صوتی

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۲۵

مقدمه :

در فصل اول، پایان نامه مروری بر پژوهشهای انجام شده توسط محققان و دانشمندان طـی نـیم قرن اخیر دارد و سعی می کند تا روند تکامل خانواده فیلتر کـالمن را مـورد بررسـی قـرار دهـد.

در فصل دوم به معرفی فیلتر کالمن، فیلتر کالمن توسعه یافته و فیلتر کالمن دوگانه می پردازد و روابط آنها و چگونگی استخراج این روابط تشریح می گردد.

در فـصل سـوم موضـوع شناسـایی سـیتمهای خطی و غیر خطی مطرح می گردد و انواع روشهای شناسایی سیستمهای خطی و غیر خطـی مـورد مطالعه قرار می گیرد.ش

همچنین کاربرد شبکه عصبی در شناسایی سیـستمهای غیـر خطـی و نحـوه آموزش و انتخاب ساختار شبکه عصبی تشریح می گـردد و در ادامـه نحـوه آمـوزش شـبکه عـصبی انتخاب شده ارائه می گردد.فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

pn-pdf-application of neural kalman filter in speech_1558272397_27006_4145_1238.zip3.55 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 14,900 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت