بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | دانلود پروژه تاثير دما بر روی خواص نوری LED های نانوساختارهای نيتريدی

دانلود پروژه تاثير دما بر روی خواص نوری LED های نانوساختارهای نيتريدی

دانلود پروژه تاثير دما بر روی خواص نوری LED های نانوساختارهای نيتريدی

دانلود پروژه تاثير دما بر روی خواص نوری LED های نانوساختارهای نيتريدی


تعداد صفحات : 104

فرمت: word


قطعات اپتوالكترونيكي گاليوم نيتريدي ميتوانند در محدوده طيف وسيعي از مادون قرمز تـا مـاوراء بـنفشنور گسيل كنند. نيمه هادي هاي نيتريدي گروهIII و آلياژهاي آنها ، كه به علت داشتن باند انـرژي بـزرگداراي پايداري حرارتي بالا هستند، در گسيل هاي نـوري، گـذار نـوري مـستقيم دارنـد كـه بنـابراين داراي پتانسيل لازم براي استفاده در قطعات با توان و بهره بـالا مـي باشـند . وقتـي كـه قطعـات نـوري در شـرايطنايكسان قرار ميگيرند، دماي محيط تغيير مي كند. از آنجايي كه توزيع حاملين، نقاط نقـص، انتـشار حـاملينو بسياري متغيرهاي ديگر وابسته به دما هستند. اثر دما بر روي مشخصه هاي ديود نـور گـسيل بـسيار مهـم است، با اين وجود مطالعات محدودي در اين زمينه صورت گرفته است. براي بررسي اين اثرات، بايد تـأثيرتغييرات دمايي بر روي خواص نوري و الكتريكي ديودهاي نور گسيل مورد مطالعه قرار گيرد.

در اين پروژه ، يك ديود نور گسيل نيتريدي با ساختار نامتجانس براي بررسي در نظر گرفته شـده اسـت،به طوري كه در گذار از تراز پايهي الكترون به تراز پايهي حفره، نور گسيل شده در محدوده ي بنفش است.

ناحيهي فعال ايـن ديـود شـامل 3 سـدAl0.2Ga0.8 N و 2 چـاه كوانتـوميGaN مـيباشـد . بـا اسـتفاده ازروش هاي عددي تفاضل محدود و نيوتون-رافسون، معادلات لازم براي شبيه سازي ناحيه ي فعال ديود نـورگسيل به صورت الگوريتم خودسازگار محاسبه شدند. پس از شبيه سازي پارامترهـايي از جملـه بازتركيـب نوري، بازتركيب غير نوري و بهره ي كوانتومي داخلي به دست آورده شـدند . بـا تغييـر دمـا، تغييـرات قابـل ملاحظه اي در پارامترهاي به دست آمده مشاهده شد .با افزايش دما، بازتركيب نـوري و غيـر نـوري افـزايش مي يابند اما بهره ي كوانتومي داخلي افت پيدا مي كند .
دانلود در ادامه ....


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10443_1527255172_1566728947_9492_4145_1151.zip4.67 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 16,500 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت