بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | پروژه دینامیکی و شبیه سازی یک مبدل BUCK BOOST غیر معکوس کننده

پروژه دینامیکی و شبیه سازی یک مبدل BUCK BOOST غیر معکوس کننده

پروژه دینامیکی و شبیه سازی یک مبدل BUCK BOOST غیر معکوس کننده

دانلود پروژه طراحی و مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی یک مبدل BUCK-BOOST غیر معکوس کننده


تعداد صفحات: 118

فرمت: word


در این پروژه یک مبدل باكبوست1 غیر معکوس کننده با توپولوژي جدید متشکل از یک مبدل بوست سري با یک مبدل باك معرفی شده است. این مبدل داراي تزویج مغناطیسی بین سیم پیچهاي اولیه و ثانویه و همچنین یک مقاومت میراکننده سري با خازن ورودي خود میباشد. به کمک این توپولوژي جریان هاي ورودي و خروجی مبدل پیوسته و غیرپالسی، استرس بر روي سوئیچ ها مناسب و صفر هاي سمت راست صفحه(RHP[1]) تابع تبدیل مبدل که پهناي باند حلقه کنترلی را محدود می سازند و سبب تضعیف عملکرد آن می شوند جا به جا می گردند. مدل سازي DC و AC مبدل با فرض شرایط CCM[2] و با غیر ایده آل در نظر گرفتن المان هاي مداري مبدل انجام شده است تا مدل ریاضی مبدل به مدل واقعی نزدیک تر باشد و طراحی کنترلر با دقت بیشتر انجام شود و بتوان تلفات و بازده مبدل را با دقت محاسبه کرد. همچنین شرایطی که مبدل وارد ناحیه DCM[3]می شود و روش تحلیل حالت ماندگار مبدل در شرایط DCM نیز بررسی شده است. براي تنظیم ولتاژ خروجی در مقدار مرجع، از تکنیک تنظیم کننده مرتبه دوم خطی(LQR[4]) استفاده شده است. مزیت این کنترلر به کنترلر کلاسیک تناسبی-انتگرال گیر - مشتق گیر(PID[5])، قدرت بالا و عملکرد بهتر آن می باشد. براي ارزیابی مدل ریاضی، پاسخ دینامیکی در حوزه زمان و فرکانس مبدل پیشنهادي در نرم افزار MATLAB بررسی شده است. نتایج شبیه سازي در نرم افزار PSCAD/EMTDC کارایی بالا و عملکرد خوب مبدل پیشنهادي را تایید می کنند.

[1] Right-Half-Plane

[2] Continuous Conduction Mode

[3] Discontinuous Conduction Mode

[4] Linear Quadratic Regulator

[5] Proportional-Integral-Derivative


دانلود در ادامه ....

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10443_1527078468_1566729815_9294_4145_1968.zip9.28 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 17,400 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت