بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | تحقیق بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

تحقیق بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

تحقیق بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

تحقیق بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت


تعداد صفحات: 148

فرمت: word


در این تحقیق به مطالعه ارتباط بین منحنی مغناطیس شوندگی هسته ترانسفور ماتور و ناپایداری های هارمونیکی ناشی از آن پرداخته است .سپس انواع هارمونیک های ولتاژ و جریان و اثرات آنها را بر روی سیستم های قدرت در حالات مختلف مورد بررسی قرار داده و در قسمت بعد به بررسی چگونگی حذف هارمونیک ها در ترانسفور ماتور های قدرت با استفاده از اتصالات ستاره و مثلث سیم پیچی ها پرداخته .و در نهایت نیز جبرانکننده ها ی استاتیک و فیلتر ها را به منظور حذف هارمونیک های سیستم قدرت مورد مطالعه قرار داده است.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: شناخت ترانسفورماتور
۱-۱ مقدمه
۲-۱ تعریف ترانسفورماتور
۳-۱ اصول اولیه
۴-۱ القاء متقابل
۵-۱ اصول کار ترانسفورماتور
۶-۱ مشخصات اسمی ترانسفورماتور
۱-۶-۱ قدرت اسمی
۲-۶-۱ ولتاژ اسمی اولیه
۳-۶-۱ جریان اسمی
۴-۶-۱ فرکانس اسمی
۵-۶-۱ نسبت تبدیل اسمی
۷-۱ تعیین تلفات در ترانسفورماتورها
۱-۷-۱ تلفات آهنی
۲-۷-۱ تلفات فوکو در هسته
۳-۷-۱ تلفات هیسترزیس
۴-۷-۱ مقدار تلفات هیسترزیس
۵-۷-۱ تلفات مس
۸-۱ ساختمان ترانسفورماتور
۱-۸-۱ مدار مغناطیسی (هسته)
۲-۸-۱ مدار الکتریکی (سیم پیچها)
۱-۲-۸-۱ تپ چنجر
۲-۲-۸-۱ انواع تپ چنجر
۳-۸-۱ مخزن روغن
۱-۸-۳-۱-مخزن انبساط
۴-۸-۱ مواد عایق
الف – کاغذهای عایق
ب – روغن عایق
ج – بوشینکهای عایق
۵-۸-۱ وسایل حفاظتی
الف – رله بوخهلتس
ب – رله کنترل درجه حرارت سیم پیچ
ج – ظرفیت سیلی گاژل
۹-۱ جرقه گیر
۱-۱۰ پیچ ارت
فصل دوم: بررسی بین منحنی B-H و آنالیز هارمونیکی جریان مغناطیس کننده
۱-۲ مقدمه
۲-۲ منحنی مغناطیس شوندگی
۳-۲ پس ماند (هیسترزیس)
۴-۲ تلفات پس ماند (تلفات هیسترزیس)
۵-۲ تلفات هسته
۶-۲ جریان تحریک
۷-۲ پدیده تحریک در ترانسفورماتورها
۸-۲ تعریف و مفهوم هارمونیک ها
۱-۸-۲ هارمونیک ها
۲-۸-۲ هارمونیک های میانی
۹-۲ ناپایداری هارمونیکی مرتبط با هسته ترانس در سیستمهای AC-DC
۱۰-۲ واکنشهای فرکانسی AC-DC
۱۱-۲ چگونگی ایجاد ناپایداری
۱۲-۲ تحلیل ناپایداری
۱۳-۲ کنترل ناپایداری
۱۴-۲ جریان مغناطیس کننده ترانسفورماتور
۱-۱۴-۲ عناصر قابل اشباع
۲-۱۴-۲ وسایل فرومغناطیسی
فصل سوم : تأثیر هارمونیکهای جریان ولتاژ روی ترانسفورماتورهای قدرت
۱-۳ مقدمه
۲-۳ مروری بر تعاریف اساسی
۳-۳ اعوجاج هارمونیکها در نمونه هایی از شبکه
۴-۳ اثرات هارمونیک ها
۵-۳ نقش ترمیم در سیستمهای قدرت با استفاده از اثر خازنها
۱-۵-۳ توزیع هارمونیکهای جریان در یک سیستم قدرت بدون خازن
۲-۵-۳ توزیع هارمونیکهای جریان در یک سیستم پس از نصب خازن
۶-۳ رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونیکهای جریان
۷-۳ عیوب هارمونیکها در ترانسفورماتور
۱-۷-۳ هارمونیکهای جریان
۱) اثر بر تلفات اهمی
۲) تداخل الکترومغناطیسی با مدارهای مخابراتی
۳) تأثیر بر روی تلفات هسته
۲-۷-۳ هارمونیک های ولتاژ
۱) تنش ولتاژ روی عایق
۲) تداخل الکترواستاتیکی در مدارهای مخابراتی
۳) ولتاژ تشدید بزرگ
۸-۳ حذف هارمونیکها
۱) چگالی شار کمتر
۲) نوع اتصال
۳) اتصال مثلث سیم پیچی اولیه یا ثانویه
۴) استفاده از سیم پیچ سومین
۵) ترانسفورماتور ستاره – مثلث زمین
۹-۳ طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیک ها
۱۰-۳ چگونگی تعیین هارمونیکها
۱۱-۳ اثرات هارمونیکهای جریان مرتبه بالا روی ترانسفورماتور
۱۲-۳ مفاهیم تئوری
۱-۱۲-۳ مدل سازی
۱۳- ۳ نتایج عمل
۱۴-۳ راه حل ها
۱۵-۳ نتیجه گیری نهایی
فصل چهارم: بررسی عملکرد هارمونیک ها در ترانسفورماتورهای قدرت
۱-۴ مقدمه
۲-۴- پدیده هارمونیک در ترانسفورماتور سه فاز
۳-۴ اتصال ستاره
۱-۳-۴ ترانسفورماتورهای با مدار مغناطیسی مجزا و مستقل
۲-۳-۴ ترانسفورماتورها با مدار مغناطیسی پیوسته یا تزویج شده
۴-۴ اتصال Yy ستاره با نقطه خنثی
۵-۴ اتصال Dy
۶-۴ اتصال yd
۷-۴ اتصال Dd
۸-۴ هارمونیک های سوم در عمل ترانسفورماتور سه فاز
۹-۴ سیم پیچ ثالثیه یا پایدارکننده
۱۰-۴ تلفات هارمونیک در ترانسفورماتور
۱-۱۰-۴ تلفات جریان گردابی در هادی های ترانسفورماتور
۲-۱۰-۴ تلفات هیسترزیس هسته
۳-۱۰-۴ تلفات جریان گردابی در هسته
۴-۱۰-۴ کاهش ظرفیت ترانسفورماتور
فصل پنجم: جبران کننده های استاتیک
۱-۵ مقدمه
۲-۵ راکتور کنترل شده با تریستور TCR
۱-۲-۵ ترکیب TCR و خازنهای ثابت موازی
۳-۵ راکتور اشباع شدهSCR
۱-۳-۵ شیب مشخصه ولتاژ
نتیجه گیری

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10443_1557416215_1557991991_26898_4145_1075.zip3.20 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 14,900 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت