بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | دانلود مقاله مکان یابی نیروگاه خورشیدی حرارتی جهت تامین انرژي پایدار با استفاده از منطق فازي

دانلود مقاله مکان یابی نیروگاه خورشیدی حرارتی جهت تامین انرژي پایدار با استفاده از منطق فازي

دانلود مقاله مکان یابی نیروگاه خورشیدی حرارتی جهت تامین انرژي پایدار با استفاده از منطق فازي

دانلود مقاله مکان یابی نیروگاه خورشیدی حرارتی جهت تامین انرژي پایدار با استفاده از منطق فازي


تعداد صفحات : 13

فرمت: word


آلودگی هاي محیط زیستی، نوسانات قیمت و پایان پذیر بودن منابع انرژي فسیلی مورد استفاده در نیروگاه ها باعث روي آوردن به منابع انرژي جایگزین شده است. انرژي خورشیدي می تواند بهترین گزینه براي تامین انرژي در نیروگاه هاي تولید برق باشد. گام اول براي توسعه استفاده از انرژي خورشیدي، مکان یابی نواحی است که در آن انرژي خورشیدي در حد مطلوب است و دیگر شرایط لازم احداث نیروگاه را دارا میباشد. استان هرمزگان با قرار گرفتن در عرض جغرافیایی پایین، پتانسیل بالایی جهت بهره برداري از انرژي خورشیدي دارد. به این منظور، ابتدا معیارهاي ساعات آفتابی، شیب، فاصله از مناطق جمعیتی، فاصله از راه ها، فاصله از خطوط انتقال نیرو، کاربري اراضی و لایه محدودیت ها در نظر گرفته شد و اهمیت آنها با روش تحلیل سلسله مراتبی به دست آمد. سپس با استفاده از توابع فازي مثلثی لایه هاي اطلاعاتی فازي گردیده و در سامانه اطلاعات جغرافیایی تلفیق شدند. بر اساس این روش، 22524,115کیلومتر مربع از مساحت استان هرمزگان و بیشتر در شمال استان در طبقه بسیار مناسب، جهت احداث نیروگاههاي خورشیدي حرارتی قرار گرفت.فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10443_1532437402_1556809558_14451_4145_1327.zip0.22 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت