بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | دانلود پروژه لقاح مصنوعی از ديدگاه حقوق جزا در ايران

دانلود پروژه لقاح مصنوعی از ديدگاه حقوق جزا در ايران

دانلود پروژه لقاح مصنوعی از ديدگاه حقوق جزا در ايران

دانلود پروژه لقاح مصنوعی از ديدگاه حقوق جزا در ايران


تعداد صفحات: 122

فرمت: word


مداخله شخص ثالث در توليد مثل مصنوعي انسان كه در ساية پيشرفت هاي عظيم علمـي وبا بهره گيري از اسپرم، تخمك يا جنين اهدائي و استفاده از مادر جانشين امكان پذير گرديده باعـثبروز مباحث جديدي در حقوق خصوصي و حقوق جزا شده است. پيشرفت هاي ژنتيكي در سالهاي اخير و تأثير آن بر زندگي بشـر، فقهـا و حقوقـدانان را بـر آن داشـته تـا بـه بررسـي احكـام و آثـار پيشرفت هاي ياد شده بپردازند.

موضوع اصلي اين تحقيق بررسي تلقيح مصنوعي از ديدگاه حقوق جزاي ايران اسـت كـه دراين رابطه به علت تخصصي بودن موضوع بدواً لقاح مصنوعي از نظر پزشكي بطور كامل بيان ميگردد . سپس نظريات و عقايد و فتاواي فقهاي اسلامي اعم از شـيعه و سـني و سـاير اديـان الهـي و حتـيكشورهاي مختلف خارجي در اين راستا بررسي و بيان مي گردد و چون بالاخره بـدون بررسـي آثـارحقوقي تلقيح مصنوعي ورود به بحث جزايي ممكن نيست پاره اي از آثار تلقيح مصنوعي در حقـوقخصوصي بيان مي گردد و در نهايت با استفاده از منابع و فتاواي معتبر فقها و اصول قانون اساسـي وقوانين عادي و آراء وحدت رويه و نظريات اداره حقوقي در خصوص جنبه كيفـري موضـوع بحـثمي گردد كه اينجانب ضمن بيان عقايد شخصي خود دست بـه يـك ابتكـار زده و بـا بررسـي قـانونمجازات اسلامي، مواردي از اين قانون را كه به نوعي در ارتباط با تلقيح مصنوعي بوده بصورت مسأله مطرح كرده و سپس با استدلال پاسخ داده شده است.


فهرست:

تعريف مسأله و بيان سؤال هاي اصلي تحقيق

2- فرضيه هاي تحقيق

3- اهداف تحقيق

4- روش تحقيق

فصل اول: مفاهيم علمي و حقوقي لقاح مصنوعي

1-1- تعاريف

1-2- لقاح طبيعي

1-2-1- دستگاه توليد مثل زن

1-2-2- دستگاه توليد مثل مرد

1-2-3-باروري در لقاح طبيعي و لقاح خارج رحمي

1-2- 3-1- علل ناباروري زنان

1-2- 3-2- علل ناباروري مردان

1-3- تلقيح مصنوعي

1-3-1- لقاح خارج رحمي (I.V.F)

1-3-2- باروري شخص ثالث

1-3- 2-1- تخمك اهدايي

1-3- 2-2- اسپرم اهدايي

1-3- 2-3- جنين اهدايي

1-3- 2-4- اجارة رحم

1-4- اصول عمليه و كاربرد آن اصول در بحث تلقيح مصنوعي

1-4-1- اصل اباحه يا اصل حليت

1-4-2- اصل برائت

1-4-3- اصل احتياط

1-4-4- اصل اطلاق

1-4-5- مقايسه بعضي از اصول و قواعد اصولي با يكديگر

فصل دوم: اَشَكال و روش هاي لقاح مصنوعي و آثار آن از منظر حقوق جزا و مباني

تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر

2-1-1- بررسي مشروعيت تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر در ايران، اسلام و ساير نظامات

39 حقوقي

2-1-2- آثار مترتب بر تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر

2-1- 2-1- نسب

2-1- 2-2- حرمت نكاح

2-1- 2-3- حقوق ارث و وصيت 64

2-2- تلقيح مصنوعي زن با اسپرم بيگانه يا برعكس (تلقيح بين دو بيگانه)

2-2-1- بررسي مشروعيت تلقيح مصنوعي بـين دو بيگانـه( لقـاح نـاهمگون) در ايـران، اسـلام و

ساير اديان

2-2-2- لقاح ناهمگون از منظر حقوق تطبيقي

2-2-3- : آثار مترتب بر تلقيح مصنوعي بين دو بيگانه (تلقيح ناهمگون)

2-2- 3-1- نسب

2-2- 3-2- حرمت نكاح

2-2- 3-3- ارث

2-2- 3-4- نگهداري ، تربيت و حضانت

2-2- 3-5- ولايت

2-2- 3-6- نفقه

فصل سوم: بررسي لقاح مصنوعي و آثار آن از نظر حقوق جزايي ايران

3-1- تلقيح مصنوعي با اسپرم شوهر از نظر حقوق جزاي ايران

3-2- تلقيح مصنوعي بين دو بيگانه از نظر حقوق جزاي ايران

3-3- بررسي جراائم مرتبط با تلقيح مصنوعي در قانون مجازات اسلامي

نتيجه گيري و پيشنهاد


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10443_1532338470_1559290143_14404_4145_1867.zip1.49 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 25,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت