بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | پروژه شبیه سازی آشکارساز MSM با استفاده از روش Drift Diffusion

پروژه شبیه سازی آشکارساز MSM با استفاده از روش Drift Diffusion

پروژه شبیه سازی آشکارساز MSM با استفاده از روش Drift Diffusion

پروژه شبیه سازی آشکارساز MSM با استفاده از روش Drift- Diffusion


تعداد صفحات: 75

فرمت: WORD


طراحی و تحلیل آشكارسازهاي با كارايی بالا و پهناي باندگسترده، حوزه تحقیقاتی وسیعی در الكترونیک نوري را به خود اختصاص دادهاند. نیاز به طراحی آشكارسازهاي سريع با حساسیت زياد در تكنولوژي كنونی به خصوص در مدارهاي مجتمع نوري يكی از موضوعهاي كاربردي و پراهمیت است. سامانههاي ارتباطی نوريocss از سه بخش اصلی فرستندهها، مسیرهاي نوري و گیرندههاي نوري تشكیل شدهاند. شكل 2-2 طرح سادهاي از اين سامانه را نشان میدهد. در اين سامانههاي ارتباطی از فیبرهاي نوري به عنوان محیط انتشار سیگنالها استفاده میشود. با توجه به قیمت و اندازه كم، پهناي باند گسترده، امنیت سیگنال، مصونیت نسبت به تداخل امواج الكترومغناطیسی و سرعت زياد ارسال اطلاعات اين سامانهها از مهمترين سامانههاي ارتباطی به شمار میروند

اولین عنصر در يک گیرنده نوري آشكارساز اطلاعات نوري است كه وظیفه دريافت نور و تبديل آن به سیگنال الكتريكی را به عهده دارد. بنابراين عملكرد اين افزاره نقش مستقیمی بر كاركرد گیرنده خواهد داشت.


2 مقدمه

1 آشكارساز فلز – نیمه رسانا – فلز

1-2كاركرد افزاره

1-1سد شاتكی

1-1-2 حالت تعادل

1-2-1 باياس مستقیم

1-1-9باياس معكوس

1-1-0سازوكارهاي جريان

1-9پارامترها

1-2-2 جريان تاريک

1-9-1جريان نوري

1-9-9پاسخ دهی

1-0مروري بر تحقیقات انجام شده تاكنون

9 شبیه سازي عددي


9-2مقدمه

9-1معادله هاي اساسی رانش- نفوذ

9-9بهنجارسازي

9-0گسسته سازي

9-0-2شرايط مرزي شاتكی

9-1تابش نور

9-6شبیه سازي تابش ايستا

9-1-2گسسته سازي

9-6-1انتخاب مقدارهاي اولیه

9-6-9گره هاي مرزي

9-6-0ماتريس ژاكوبی

9-6-1روند نماي حل دستگاه

9-1شبیه سازي تابش پويا

9-1-2گسسته سازي معادله ها

9-1-1روند نماي حل معادله ها

0 نتايج

0-2مقدمه

0-1شبیه سازي يک بعدي

0-9شبیه سازي دو بعدي

1نتیجه گیري و پیشنهادها


فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10443_1531952710_1559290443_14110_4145_1159.zip4.43 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت