بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | جزوه ی ابزار دقیق و اجزای سیستم های کنترل صنعت

جزوه ی ابزار دقیق و اجزای سیستم های کنترل صنعت

جزوه ی ابزار دقیق و اجزای سیستم های کنترل صنعت

جزوه ی ابزار دقیق و اجزای سیستم های کنترل صنعت


تعداد صفحات: 118

فرمت: PDF


مطالب جزوه :

بخش اول:

 • تجهیزات اصلی اندازه گیری و کنترل فرآیندهای صنعتی

 • معرفی سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 • حس کننده ها و یا مبدل ها

 • اجزاء اندازه گیری و آماده سازی سیگنال

 • وسایل کنترل کننده و عملگرها

 • نشانگر و ثبات ؛ وسایل نشان دهنده و کامپیوتر

 • اجزاء سیستم های کنترل و ابزار دقیق

 • (Sensors and Actuators) سنسورها و عملگرها

 • عملگر ها

بخش دوم:

 • ترانسدیوسرها

 • مشخصه های ترانسدیوسر

 • مشخصه های استاتیکی

 • ( Repeatability) تکرار پذیری

 • Hysteresis هیسترزیس

 • ( Linearity) خاصیت خطی بود ن

 • مشخصات دینامیکی

 • پاسخ زمانی یک ترانسدیوسر دارای ثابت زمانی و زمان مرده

 • پاسخ فرکانسی

بخش سوم:

 • ترانسدیوسرهای موقعیت

 • The linear inductosyn

 • The nozzle flapper displacement transducer

 • Laser interferometer

 • Fotonic sensor

 • ترانسدیوسر تغییر مکان بروش القائی

 • ترانسدیوسر تغییر مکان بروش ظرفیت متغیر ( خازنی )

 • استرین گیج

 • پتانسیو متر ها

 • ترانسفورماتور دیفرانسیلی متغیر خطی و دورانی

 • LVDT

 • RVDT

 • اینکودرهای نوری

 • اینکودر دیجیتالی خطی

 • سینکرو و ریزالور

بخش چهارم:

 • ترانسدیوسرهای نیرو

 • کشش

 • مدار پل وتستون

 • Load cells سلول های بار

بخش پنجم:

 • ترانسدیوسرهای حرکت Motion transducers

 • ترانسدیوسرهای سرعت

بخش ششم:

 • تراسندیوسرهای مایعات Fluid Transducers

 • ترانسدیوسرهای فشار

 • ترانسدیوسرهای جریان Flow transducers

 • ترانسدیوسرهای سطح مایعات

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10443_1531060959_1559291691_13501_4145_1574.zip4.16 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 8,500 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت