بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | كنترل هوشمند ادوات FACTS به منظور پایداری سیستم های قدرت

كنترل هوشمند ادوات FACTS به منظور پایداری سیستم های قدرت

كنترل هوشمند ادوات FACTS به منظور پایداری سیستم های قدرت

كنترل هوشمند ادوات FACTS به منظور پایداری سیستم های قدرت


تعداد صفحات : 125

فرمت : word


در سال هاي اخير با رشد مناطق مسكوني و صنعتي، ميزان تقاضاي توان الكتريكي به عنوان يك انرژي پاك افزايش يافته است. اما پراكندگي جغرافيايي اين تقاضا نامتعادل است. از سويي، اغلب مراكز توليد برق فعلي از مراكز بار در حال رشد دور هستند و از جهتي ديگر براي احداث نيروگاههاي جديد مسائلي از قبيل شرايط زيست محيطي، هزينه هاي انرژي توليدي و ... نيز مانع احداث نيروگاه جديد ميباشد. مشكلاتي از قبيل افزايش هزينهها، حريم خطوط، مسائل زيست محيطي و ... مانع احداث خطوط انتقال جديد هستند. همچنين با افزايش توجه افكار عمومي به اثرات خطوط انتقال بر روي سلامت اشخاص، مشكلات و هزينههاي عبور از املاك اشخاص نيز به موانع فوق افزوده ميشوند. به اين ترتيب شبكههاي كه قبلاً مستقل بوده شايد در سيستم به هم پيوسته فقط نقش واسط بين دو شبكه ديگر را ايفا كند و توان را از يك شبكه گرفته و به شبكه ديگر تحويل دهد. از آنجا كه خطوط انتقال موجود براي استفاده در سيستم به هم پيوسته قدرت طراحي نشدهاند در نتيجه خطوط موجود، متحمل اضافه بار خواهند شد كه اين اضافه بار بر روي مقدار كلي ولتاژ اثر گذاشته و پايداري سيستم را كاهش ميدهد. با در نظر گرفتن تمام اين شرايط نياز به يك بازبيني تئوري و علمي در امر انتقال توان، كنترل ولتاژ، پايداري سيستم و استفاده كامل از ادواتي كه توليد و انتقال را با ابزارهاي موجود بدون كاهش امنيت و پايداري فراهم سازند، اجتناب ناپذير است. در اين راه شناخت نيازهاي اساسي انتقال توان AC در اولويت قرار ميگيرد . سيستمهاي انتقال جريان متناوب انعطافپذير1 (FACTS) مفهوم و ايده جديدي است كه براي تقويت كنترلپذيري و توسعه ظرفيت انتقال شبكه ها، به كارگيري و استفاده از كنترلكنندهها و ادوات الكترونيك قدرت را توصيه و تشويق مينمايد.

در واقع سيستمهاي FACTS قادر هستند كه پارامترها و مشخصههاي خطوط انتقال مانند امپدانس سري، امپدانس شنت، زاويه فاز كه به عنوان محدوديت اصلي بر سر راه افزايش ظرفيت شبكه عمل مينمايد، را كنترل نمايند. ايده اساسي كه در مفهوم FACTS وجود دارد توانا نمودن سيستم انتقال از طريق فعال نمودن عناصر و اجزاء آن ميباشد. در واقع FACTS داراي نقش اساسي در افزايش انعطافپذيري انتقال توان و امنيت پايداري ديناميك سيستمهاي قدرت ميباشد.فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10443_1530805494_1566726598_13443_4145_1897.zip5.13 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 25,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت