بانک حل المسائل کتاب های دانشگاهی | پروژه بهینه سازی چند هدفه زنجیره تامین یکپارچه تحت شرایط عدم قطعیت با تاکید بر مکانیابی مراکز توزیع و انتخاب تامین کننده

پروژه بهینه سازی چند هدفه زنجیره تامین یکپارچه تحت شرایط عدم قطعیت با تاکید بر مکانیابی مراکز توزیع و انتخاب تامین کننده

پروژه بهینه سازی چند هدفه زنجیره تامین یکپارچه تحت شرایط عدم قطعیت با تاکید بر مکانیابی مراکز توزیع و انتخاب تامین کننده

پروژه بهینه سازی چند هدفه زنجیره تامین یکپارچه تحت شرایط عدم قطعیت با تاکید بر مکانیابی مراکز توزیع و انتخاب تامین کننده


تعداد صفحات : 264

فرمت : word


‌با‌ توجه ‌به ‌ساختار ‌شرکت‌ و‌ جهانی ‌سازی‌ بازار ‌در‌سالهای‌ اخیر،‌صنعت ‌رقابتی‌تر ‌شده‌است ‌و‌ در ‌حال ‌تلاش ‌برای ‌به ‌دست ‌آوردن ‌منافع ‌بیشتر،‌ کاهش ‌زیان،‌ بهبود ‌خدمات ‌وتولید‌ محصولات‌ باکیفیت‌ است.‌ اما ‌این ‌یک ‌حقیقت ‌است ‌که ‌اثر ‌بخشی ‌یک‌ شرکت ‌ممکن ‌تحت‌ تاثیر ‌اثر ‌بخشی‌ روش‌ اجرایی ‌مدیریت ‌زنجیر ه‌تامین ‌قرار ‌گیرد. ‌گروه‌های ‌تحقیقاتی ‌زیادی ‌در ‌حال ‌حاضر ‌در‌ حال ‌فعالیت ‌بر‌روی ‌روشهای‌ سیستماتیک‌ توسعه‌ای ‌برای ‌بهبود ‌تصمیم‌گیری ‌در‌سطوح ‌مرتبه‌ای ‌مانند ‌سطح ‌تصمیم‌گیری ‌تاکتیکی‌ هستند ‌که‌به ‌عنوان ‌یکی‌ از‌ مهمترین ‌مسائل ‌در‌بهینه‌سازیزنجیره‌ تامین ‌در‌دنیای‌ امروز‌ به ‌اثبات‌ رسیده ‌است:‌ این ‌سطح‌ تمایل ‌دارد ‌تا‌یک‌ نقشه ‌کلی ‌ایجاد ‌کند‌ که ‌استفاده ‌از‌ منابع ‌شرکت‌) تولید ‌واحد ‌صنعتی، ‌انبار ‌و‌ خدمات ‌حمل‌و‌نقل (‌را‌با ‌تمرکز‌ بر‌ هدف‌ تحویل ‌به ‌موقع ‌محصول‌ به ‌مصرف‌ کننده‌ و‌ با ‌قیمت‌ و‌ کیفیت‌ مطلوب‌ بهبود ‌بخشد. ‌همچنان ‌واضح‌ است‌ که‌ امروزه ‌در‌اقتصاد ‌جهانی، ‌‌رقابت ‌به‌جای ‌شرکتهای ‌شخصی‌ بین ‌زنجیره‌های ‌تامین‌ وجود ‌دارد. ‌دو‌نوع‌ اصلی‌ از‌زنجیره‌های‌ تامین ‌می‌تواند ‌براساس‌ تصمیمی ‌که‌اتخاذ ‌می‌شود‌ متمایز ‌شود: ‌اگر‌ تصمیم ‌گیری‌ توسط‌ هر‌یک‌ از‌ اعضاء‌ بدون ‌در‌نظر ‌گرفتن‌ دیگری‌ اتخاذ ‌شود ‌نامتمرکز‌ است‌ و‌ اگر ‌تصمیم‌گیری‌ به‌ صورت‌ مرکزی‌ با ‌در ‌نظر‌ گرفتن‌ تمامی ‌اعضاء‌ با‌ یکدیگر‌ انجام‌ شود ‌متمرکز ‌نامید ه‌می‌شود. ‌زنجیره‌ تامین‌ متمرکز‌ نسبت‌ به ‌نامتمرکز ‌بهره‌وری ‌بیشتری ‌دارد، ‌اما‌به‌طور ‌طبیعی ‌به‌درجه‌ بالاتری ‌از‌یکپارچگی ‌نیاز ‌دارد. ‌محققان ‌مکانیزم ‌های ‌مشارکتی ‌مختلفی ‌را ‌برای ‌تغییر ‌زنجیره ‌تامین ‌نامتمرکز ‌ناکارآمد ‌به‌ سمت‌ زنجیره ‌تامین‌ متمرکز ‌اثر ‌بخش‌ اختراع‌ کرده‌اند‌. هدف‌ اصلی‌ مدیریت ‌زنجیره‌ تامین‌ یکپارچه‌ ایجاد‌ یک‌ جریان‌ قابل ‌اطمینان ‌در‌انتقال ‌مواد ‌و‌خدمات‌ از‌ابتدا‌ تا ‌انتهای ‌زنجیره ‌تامین‌ می‌باشد. ‌این ‌قابلیت ‌اطمینان ‌مربوط‌ به‌ عواملی ‌نظیر‌ کیفیت،‌ کمیت،‌ قیمت‌ و‌ ‌زمان ‌تحویل ‌می‌باشد. ‌توجه‌ به ‌این ‌عوامل ‌چه ‌در‌سمت ‌ورودی‌ و‌چه ‌در‌سمت‌ خروجی‌ کارخانه ‌از‌مسئولیت‌های ‌اصلی‌ مدیریت ‌زنجیره ‌تامین ‌می‌باشد. ‌با‌توجه ‌به ‌اهمیت ‌این‌ مسئله‌ در‌قسمت‌ بعد‌ بیان ‌مسئله، ‌اهمیت‌ موضوع‌‌ آورده ‌می‌شود‌


21-1: مقدمه

31-2: بیان مساله

1-3: اهمیت موضوع

11 1-4: اهداف و پرسش های پژوهش

12 1-5: مفروضات پژوهش

13 1-6: روش شناسی پژوهش

1-7 : قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی

14 1-8: تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان پژوهش

1-9: ساختار فصل های پایان نامه

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1: مقدمه

2-2: زنجیره تامین و انواع آن

2-3: بهینه سازی و انواع آن

2-3-1: انواع مسائل بهینه سازی

2-3-2: بهینه سازی چندهدفه

2-4: تحقیقات مرتبط خارجی

2-5: تحقیقات مرتبط داخلی

2-6: جنبه نوآوری و شکاف تحقیق

2-7: جمع بندی

فصل سوم: روش تحقیق

3-1: مقدمه

3-2: مدل ریاضی بهینه سازی چند هدفه زنجیره تامین یکپارچه

3-2-1: مفروضات، پارمترها و متغیرهای تصمیم

3-2-2: توابع هدف و محدودیت ها

3-3: تجزیه و تحلیل داده ها

3-3-1: الگوریتم ژنتیک چندهدفه

3-3-2: الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه

3-3-3: عدم قطعیت با تعریف سناریو و رویکرد فازی

3-4: جمع بندی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1: مقدمه

4-2: معرفی شرکت رادفرمان

4-3: تجزیه و تحلیل داده ها

بیشترین گسترش

فاصله گذاری


فاصله از جواب ایده آل :

جمع بندی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1: مقدمه

5-2: نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق

5-3: مقایسه با سایر تحقیقات

5-4: پیشنهادات

5-4-1: پیشنهادات کاربردی

5 -4-2: پیشنهادات برای آینده

5 -5: محدودیت ها

5 -6: جمع بندی

منابع

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

10443_1529775293_1557675635_12746_4145_1148.zip7.64 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 25,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت